OC obowiązkowe doradcy podatkowego

Doradcy podatkowi prowadzący działalność gospodarczą na własny rachunek oraz jako podmioty zatrudniające innych doradców podatkowych podlegają ustawowemu obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas wykonywania czynności doradztwa podatkowego.

Polisa jest oferowana podmiotom prowadzącym usługi doradztwa podatkowego, w celu rekompensowania strat powstałych z powodu błędów doradcy podatkowego. Posiadanie OC doradcy podatkowego, to nie tylko spełnienie ustawowego obowiązku, ale także zminimalizowanie ryzyka związanego ze świadczonymi usługami oraz podniesienie wiarygodności wobec klientów.

OC obowiązkowe doradcy podatkowego

Ochroną objęte są szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego. Mogą to być szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności doradztwa podatkowego, takich jak udzielanie porad, opinii i wyjaśnień, prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych i ewidencji do celów podatkowych, sporządzanie zeznań podatkowych na rzecz podatników, płatników i inkasentów oraz reprezentowanie ich przed organami administracji publicznej. Ochrona obejmuje także szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego podczas wykonywania czynności doradztwa podatkowego.

Naszym klientom możemy zaoferować ochronę nie tylko w zakresie nałożonym przez ustawę, ale także rozszerzenie o dodatkowe ryzyka. Ubezpieczenie może być rozszerzone o ryzyka takie jak: obliczanie składek i prowadzenie dokumentacji składanej w ZUS, obliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, prowadzenie działalności szkoleniowej i naukowej związanej z doradztwem podatkowym.

OC księgi rachunkowe

Owiązek zawarcia polisy dotyczy podmiotów, które zajmują się usługowo prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ramach ubezpieczenia obowiązkowego dotyczy tylko rozliczeń firm, które prowadzą pełną księgowość.

Polisa chroni w sytuacji, gdy właściciel firmy, która zleca prowadzenie ksiąg rachunkowych będzie ubiegał się o odszkodowanie za szkodę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleconych usług rozliczeniowych. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania ubezpieczonego. Dzięki temu biura rachunkowe są chronione przed roszczeniami klientów.

OC księgi rachunkowe

W celu zapewnienia pełnej ochrony, obejmującej rozliczenia firm z uproszczoną księgowością, należy zakupić OC dobrowolne biur rachunkowych. OC dobrowolne obejmuje świadczenie doradztwa podatkowego i prowadzenie kompleksowej obsługi księgowej i kadrowo-płacowej. Rozszerzenie zabezpiecza m. in. czynności takie jak naliczanie wynagrodzeń, składek do ZUS oraz przygotowanie związanych z tym dokumentów.

OC rzeczoznawcy majątkowego

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z ustawą jest zawierane przez przedsiębiorcę. Ubezpieczonym i ubezpieczającym jest firma. Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, ubezpieczeniem objęte są też szkody wyrządzone przez zatrudnionych rzeczoznawców. Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o szkody wyrządzone przez podwykonawców.

OC rzeczoznawcy majątkowego

Jeżeli rzeczoznawca nieumyślnie lub w wyniku niedbalstwa błędnie wyceni nieruchomość, klient może domagać się odszkodowania za poniesione z tego tytułu straty. Polisa OC musi być dołączona do sporządzanego operatu szacunkowego.

Rzeczoznawcy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, a wykonują czynności osobiście mogą wykupić dobrowolne OC rzeczoznawcy majątkowego. Dzięki temu w sytuacji, gdy swoim działaniem lub zaniechaniem wyrządzą szkodę, nie będą musieli pokrywać kosztów jej naprawy z własnych środków.

OC pośrednika w obrocie nieruchomościami

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami mają obowiązek wykupienia polisy OC pośrednika w obrocie nieruchomościami. Ramy odpowiedzialności cywilnej w tej polisie dotyczą także szkód wyrządzonych przez osoby będące pod nadzorem pośrednika, np. jego pracowników. Kopia dokumentu potwierdzającego nabycie polisy OC przez pośrednika powinna być dołączona do umowy zawieranej ze zleceniodawcą.

OC pośrednika w obrocie nieruchomościami

Zlecający usługę może nie być zadowolony z przebiegu transakcji, co powoduje powstanie roszczeń wobec pośrednika. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami obejmuje szkody i zaniedbania wyrządzone w związku z pośrednictwem. Ochrona dotyczy szkód wynikających z niewykonania umowy, błędów pośrednika i tzw. deliktów, czyli czynów niedozwolonych.

Ubezpieczenie tego rodzaju można rozszerzyć m in. o szkody, które powstały podczas wykonywania opracowań i ekspertyz, szkody powstałe w związku z posiadaniem lub użytkowaniem pomieszczeń biurowych, zniszczeniem dokumentów oraz innego rodzaju uszkodzeniami.

OC zarządcy nieruchomości

Zakres odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC zarządcy nieruchomości jest określony przepisami. Polisa gwarantuje ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem czynności zarządcy nieruchomości i musi być dołączona do każdej umowy o zarządzanie nieruchomością. Obejmuje szkody wyrządzone przez działania lub zaniechania ubezpieczonego oraz wynikające z czynu niedozwolonego podczas wykonywania czynności powierzonych mu przez właścicieli nieruchomości. Jeżeli zarządca zatrudnia pracowników, polisa chroni także przed szkodami wyrządzonymi przez zatrudnionych.

Zarządca nieruchomości jest zobowiązany naprawić szkodę wyrządzoną osobie trzeciej. Posiadanie ubezpieczenia OC daje zarządcy poczucie bezpieczeństwa i ochronę finansową na wypadek nieprzewidzianych wydarzeń spowodowanych działaniem jego lub osób zatrudnionych. Polisa zwiększa u właścicieli nieruchomości poczucie zaufania do zarządcy, któremu powierzają wykonywanie czynności zarządzania nieruchomością.

OC adwokatów

Praca adwokata polega głównie na reprezentowaniu klientów przed sądami, sporządzaniu opinii prawnych i udzielaniu porad prawnych. Czynności te adwokat musi wykonywać zgodnie z wymogami oraz standardami wynikającymi z norm zawodowych. W przypadku szkody spowodowanej działalnością adwokata, jego klient ma prawo dochodzić odszkodowania. Zabezpieczeniem w takich sytuacjach jest dla członków palestry obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokata.

OC adwokatów obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w wyniku działania lub zaniechania działania podczas wykonywania czynności zawodowych. Ochroną objęta jest też odpowiedzialność za aplikantów, praktykantów, pracowników i inne osoby, które działają w imieniu adwokata, jeżeli mają zawartą umowę o pracę, zlecenie lub dzieło. Dodatkową ochroną objęta jest odpowiedzialność adwokata pełniącego funkcję kuratora, klauzula OC pracodawcy i OC zaginięcia dokumentów. OC adwokatów daje członkom palestry także zabezpieczenie w życiu prywatnym wobec osób trzecich. Jeżeli dojdzie do uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest zadośćuczynienie.

Polisa obejmuje także usługę asysty prawnej, czyli prawo do skorzystania przez adwokata z profesjonalnych porad prawnych, w przypadku odpowiedzialności cywilnej zawodowej wobec klienta.

W OC obowiązkowym adwokatów wyłączony jest regres. Oznacza to, że towarzystwo ubezpieczeń nie będzie dochodziło zwrotu wypłaconego odszkodowania nawet jeżeli szkoda będzie efektem rażącego niedbalstwa adwokata lub osób z nim współpracujących.

Polisa OC adwokatów odnawiana jest co rok automatycznie. Występuje szeroki zakres sum gwarancyjnych, które w dowolnym momencie można zmienić.

Masz pytania? Czekamy!

63 280 52 65

Nasi specjaliści czekają

Skontaktuj się ubezpieczenia Turek
Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, do zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i do analizy naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom z branży mediów społecznościowych, reklamy i analizy. Czytaj więcej
Ustawienia plików cookies
Akceptuje
Odrzucam
Polityka prywatności i cookies
Polityka prywatności i pliki cookies
Nazwa plikuAktywne

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: ubezpieczenia-laszcz.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Roman Łaszcz - Firma Handlowa \"Iwona\" Głogowa 23, 62-710 Głogowa
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: wp@wp.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: Urządzenia mobilne:
Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej występujących na stronach internetowych sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uważnie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzialności za skutki posługiwania się tym dokumentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko jednym z elementów Twojej troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie www.
Zapisz ustawienia
Ustawienia plików cookies