OC lekarza

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla lekarzy i lekarzy dentystów, to polisa do posiadania której zobowiązani są lekarze prowadzący prywatną praktykę lekarską oraz zatrudnieni na kontraktach. Stanowi zabezpieczenie przed skutkami błędów popełnionych podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Obejmuje szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania ubezpieczonego, podczas wykonywania czynności zawodowych. Zabezpiecza lekarza w razie konieczności zapłaty odszkodowania za błędy lekarskie w przypadku roszczeń osób trzecich.

Ubezpieczenie OC lekarza

Polisa obowiązkowa nie chroni wszystkich stref życia zawodowego lekarzy. Dlatego lekarze prowadzący indywidualną praktykę lekarską, ale także zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia i w ramach wolontariatu mogą wykupić OC dobrowolne z tytułu wykonywania zawodu lekarza. Polisa może zawierać w swym zakresie uszkodzenie mienia pacjenta, naruszenie praw pacjenta, szkody powstałe w następstwie przeniesienia choroby zakaźnej. Także szkody wyrządzone przez lekarza powstałe w związku z uczestniczeniem w eksperymencie medycznym i badawczym, w wyniku rażącego niedbalstwa, w mieniu pozostawionym w poczekalni, koszty obrony w postępowaniu cywilnym i prawnym. Może być rozszerzone o narażanie się na zakażenie się WZW lub HIV w czasie czynności medycznych. OC dobrowolne działa także w przypadku wyczerpania sumy ubezpieczenia z OC obowiązkowego.

Ubezpieczenie pielęgniarek i położnych

Obowiązkowe ubezpieczenie pielęgniarek i położnych, świadczących usługi w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej obejmuje szkody które powstaną w wyniku działania lub zaniechania działania i zostaną wyrządzone podczas wykonywania czynności zawodowych.

Ubezpieczenie dla pielęgniarek

Uzupełnieniem polisy obowiązkowej może być wykupienie dodatkowo dobrowolnego ubezpieczenia OC, które w swym zakresie zawiera szkody wyłączone z zakresu OC obowiązkowego. Polisa taka może zawierać m. in. szkody w osobie lub mieniu, ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych WZW i HIV. Posiadanie tego typu polisy wskazane jest dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ponieważ obejmuje szkody powstałe w związku z zawodowym udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Ubezpieczenie fizjoterapeutów

Przepisy nakładają obowiązek posiadania ubezpieczenia OC obowiązkowego na wszystkich wykonujących zawód fizjoterapeutów, prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną jako indywidualna lub grupowa praktyka fizjoterapeutyczna. Swym zakresem obejmuje szkody będące następstwem udzielania lub zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ubezpieczenie dla fizjoterapeutów

W przypadku popełnienia błędu sztuce i wyrządzenia szkody może być konieczne wypłacenie odszkodowania, pokrycie wysokich kosztów leczenia, rehabilitacji, wypłata zadośćuczynienia. Posiadaczom odpowiednio dopasowanej polisy koszty te pokryje ubezpieczyciel. Poszkodowany może dochodzić od fizjoterapeuty odszkodowania lub zadośćuczynienia, a w przypadku poważnych zdarzeń, także renty.

Ubezpieczeniem obowiązkowym nie są objęte straty w mieniu pacjenta lub osób trzecich. Tego rodzaju szkody mogą być objęte ochroną w ramach dobrowolnego ubezpieczenia OC fizjoterapeutów. OC dobrowolne fizjoterapeuty działa bez względu na formę wykonywania zawodu. Obejmuje także pracujących na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia. Pokrywa skutki majątkowe szkód na zdrowiu pacjentów wynikające z wykonywania działalności leczniczej, ale także szkody wyrządzone na mieniu pacjenta.

Ubezpieczenie ratowników medycznych

Ratownik medyczny udziela pomocy medycznej najczęściej w sytuacjach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. W związku z tym praca ratowników jest obciążona dużą odpowiedzialnością. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ratownika medycznego zapewnia ratownikom medycznym ochronę przed roszczeniami osób trzecich, w związku z wykonywaniem czynności ratowniczych. Chroni przed konsekwencjami błędów medycznych i innych niepożądanych zdarzeń.

Ubezpieczenie dla ratowników medycznych

Swoim zakresem może obejmować także szkody na mieniu powierzonym ratownikowi, szkody wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej oraz OC pojazdów powierzonych ratownikowi. Tego typu polisa daje wykonującym czynności ratownika medycznego poczucie bezpieczeństwa i gwarancji, że w przypadku wyrządzenia szkody ubezpieczyciel wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie.

Ubezpieczenie zakładów opieki zdrowotnej

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla zakładów opieki zdrowotnej obejmuje szkody wyrządzone podczas udzielania świadczeń zdrowotnych lub zaniechania udzielenia tych świadczeń. Ubezpieczenie dotyczy sytuacji, gdy zakład opieki zdrowotnej mógłby doznać uszczerbku finansowego na skutek powstania obowiązku zapłaty odszkodowania. Przepisy określają zakres obowiązkowego ubezpieczenia, minimalną sumę ubezpieczenia oraz termin powstania obowiązku ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zakładów opieki zdrowotnej

Masz pytania? Czekamy!

63 280 52 65

Nasi specjaliści czekają

Skontaktuj się ubezpieczenia Turek
Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, do zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i do analizy naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom z branży mediów społecznościowych, reklamy i analizy. Czytaj więcej
Ustawienia plików cookies
Akceptuje
Odrzucam
Polityka prywatności i cookies
Polityka prywatności i pliki cookies
Nazwa plikuAktywne

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: ubezpieczenia-laszcz.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Roman Łaszcz - Firma Handlowa \"Iwona\" Głogowa 23, 62-710 Głogowa
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: wp@wp.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: Urządzenia mobilne:
Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej występujących na stronach internetowych sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uważnie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzialności za skutki posługiwania się tym dokumentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko jednym z elementów Twojej troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie www.
Zapisz ustawienia
Ustawienia plików cookies