Ubezpieczenie majątku (mienia)

Ubezpieczenie majątku jest przeznaczone dla firm, które chcą zabezpieczyć swoje mienie przed nagłymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami. Jest to propozycja skierowana do przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną, usługową i handlową, którzy chcą kompleksowo zabezpieczyć majątek swojej firmy.

Ubezpieczenie majątku obejmuje skutki działań sił natury oraz skutki działań osób trzecich. Daje ochronę w przypadku nieprzewidzianych szkód w majątku, które utrudnią lub uniemożliwią prowadzenie firmy. Zabezpiecza przed niekorzystnymi konsekwencjami takich zdarzeń jak m. in. ogień i inne zdarzenia losowe, deszcz nawalny, huragan, grad, zalanie, stłuczenie szyb. Może chronić majątek firmy przed stratami poniesionymi w wyniku kradzieży, włamania i wandalizmu.

Ubezpieczenie mienia firm

Ubezpieczenie majątku obejmuje środki trwałe, takie jak budynki, budowle, obiekty małej architektury, przedmioty szklane, wartości obrotowe i pieniężne, środki obrotowe, wyposażenie, aparaty, maszyny, urządzenia i inne aktywa, firmowy sprzęt elektroniczny, przedmioty należące do pracowników. Ochroną może być objęta także utrata zysku w następstwie utraty lub uszkodzeń mienia.

Przed podjęcie decyzji o wyborze zakresu ubezpieczenia należy przeanalizować ryzyka charakterystyczne dla danej branży. Wskazane jest aby ubezpieczyć te rodzaje ryzyka, które zabezpieczają ciągłość prowadzenia działalności. Suma ubezpieczenia powinna być w wysokości, która pozwoli po szkodzie odtworzyć posiadane mienie.

W firmie Ubezpieczenia Roman Łaszcz zaproponujemy polisę dostosowaną do potrzeb i wymagań przedsiębiorstwa oraz do specyfiki prowadzonej działalności. Wraz z klientem wybierzemy pakiet, który kompleksowo zabezpieczy majątek firmy.

Ubezpieczenia flotowe

Ubezpieczenie flotowe pozwala w ramach jednej polisy ubezpieczyć większą ilość pojazdów. Jest ubezpieczeniem od ryzyk komunikacyjnych, m in. OC, autocasco, NNW, assistance, ubezpieczenia szyb. Jest polecane dla firm, które mają większą ilość pojazdów, w szczególności dla firm transportowych i spedycyjnych.

W ramach jednej polisy ubezpieczane są wszystkie zarejestrowane na firmę pojazdy, zarówno osobowe, jak i ciężarowe. Jedna polisa chroni wszystkie posiadane pojazdy przed stratami powstałymi w wyniku wypadków i uszkodzeń i innych szkód.

Ubezpieczenie floty pojazdów

Okres trwania polisy może być taki sam dla wszystkich pojazdów bez względu na termin ich zakupu. Pozwala to wyeliminować ryzyko pominięcia zakończenia terminu obowiązywania polis dla poszczególnych pojazdów. Jest rozwiązaniem wygodnym dla przedsiębiorców, pozwalającym oszczędzić czas i pieniądze.

Na cenę polisy wpływają głównie takie elementy jak ilość ubezpieczanych pojazdów, zakres ochrony, szkodowość, rodzaj i wiek pojazdów oraz występujące w danej branży niebezpieczeństwo niepożądanych zdarzeń. Składka ubezpieczenia flotowego jest niższa niż podczas zakupu pojedynczych polis dla poszczególnych pojazdów.

W firmie Ubezpieczenia Roman Łaszcz, wiedząc jak ważna jest właściwie dobrana dla przedsiębiorcy polisa oferujemy indywidualnie negocjowane warunki. Pomożemy dokonać wyboru najlepszego i najkorzystniejszego ubezpieczenia. Opracujemy indywidualny pakiet dostosowany do potrzeb klientów, wielkości i struktury posiadanej floty oraz dopasowany do specyfiki prowadzonej działalności.

OC dla firm

Prowadzący działalność gospodarczą są narażeni na różnego rodzaju ryzyka. Dlatego coraz więcej firm jest zainteresowanych wykupieniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. OC działalności można zakupić jako samodzielną polisę lub w pakiecie z innym ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jest ubezpieczeniem przygotowanym dla firm. Zapewnia ochronę w sytuacji, gdy podmiot gospodarczy lub jego pracownicy wyrządzą szkodę w wyniku czynu niedozwolonego lub w wyniku niewykonania umowy.

Ubezpieczenia OC dla firm

Chroni przed poważnymi konsekwencjami finansowymi w przypadku szkody rzeczowej i osobowej wyrządzonej osobie trzeciej, w związku z prowadzeniem przez przedsiębiorcę firmy. Obejmuje także szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z posiadaniem mienia, które służy do prowadzenia działalności gospodarczej.

Ryzyka za które odpowiedzialny jest ubezpieczyciel, to uszkodzenie lub zniszczenie mienia osób trzecich oraz uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia osoby trzeciej. Mogą to być szkody, które powstaną na skutek awarii urządzeń i instalacji, wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa, wyrządzone przez wykonawców, szkody na mieniu przechowywanym w celu wykonania usługi oraz powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Zdarza się, że konieczność wypłacenia bardzo wysokiego odszkodowania może doprowadzić do bankructwa firmy. W Firmie Ubezpieczenia Roman Łaszcz, po analizie sytuacji i potrzeb przedsiębiorcy zaproponujemy polisę z optymalnym zakresem ubezpieczenia, która zrekompensuje roszczenia osób trzecich.

Ubezpieczenia grupowe

Polisy grupowe obejmują ubezpieczenie na życie oraz dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne dla pracowników firmy. Polisa zawierana jest pomiędzy zakładem ubezpieczeń, a ubezpieczającym (zakład pracy, szkoła), na rzecz określonej grupy ubezpieczonych. Jest kupowane przez pracodawców, którzy dbają o poczucie bezpieczeństwa pracowników i ich bliskich oraz chcą zabezpieczać i skutecznie chronić pracowników w razie nieprzewidzianych zdarzeń.

Pracownicy danej firmy zostają ubezpieczeni na jednolitych warunkach, a polisa zapewnia pracownikom i ich rodzinom wypłatę świadczeń pieniężnych w razie nieprzewidzianych, nieszczęśliwych zdarzeń. Ochroną mogą być też objęci członkowie najbliższej rodziny oraz partnerzy życiowi pracowników.

Ubezpieczenia grupowe dla firm charakteryzują się szerokim zakresem ochrony. Mogą obejmować śmierć ubezpieczonego i członków najbliższej rodziny, poważne zachorowania, inwalidztwo, uszczerbki na zdrowiu, leczenie operacyjne, nieszczęśliwe wypadki, pobyt w szpitalu, narodziny dziecka.

Ubezpieczenie grupowe jest wygodnym rozwiązaniem dla ubezpieczonego, ponieważ nie musi sam poszukiwać oferty ubezpieczenia, formalności załatwia ubezpieczający (firma, szkoła). Jest ubezpieczeniem dobrowolnym, ubezpieczony tylko podpisuje deklarację i opłaca składkę. Ubezpieczenie grupowe Jest tańsze od indywidualnie wykupionej polisy tego typu. Towarzystwa ubezpieczeń dają możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia po zakończeniu zatrudnienia u pracodawcy.

OC przewoźnika

Przedmiotem ubezpieczenia OC przewoźnika jest zabezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej za całkowite lub częściowe uszkodzenie lub zniszczenie przesyłki w transporcie krajowym i międzynarodowym. Skierowane jest do firm, które zajmują się zarobkowym przewozem towarów na podstawie posiadanych licencji i zezwoleń. Jest ubezpieczeniem dobrowolnym, choć prawie zawsze klienci firm przewozowych, aby zlecić przewóz towaru wymagają posiadania tego typu polisy. Posiadanie OC przewoźnika jest więc gwarancją wiarygodności firmy przewozowej.

Podstawowy zakres polisy obejmuje niedostarczenie na czas towaru, np. w wyniku wypadu bądź złych warunków na drodze, pokrycie kosztów przechowywania ładunku, pracy ekspertów ustalających przyczyny szkody, pokrycie kosztów obrony sądowej. Rozszerzenia są możliwe m. in. w zakresie przewozu żywych zwierząt, materiałów niebezpiecznych, leków oraz uszkodzenie kontenerów, palet i zabezpieczeń towarów i szkody powstałe podczas postoju poza parkingiem strzeżonym.

Na cenę polisy wpływ ma głównie suma ubezpieczenia, zakres oraz zasięg terytorialny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przewoźnik jest zobowiązany do pokrywania strat w przewożonym towarze. Dzięki temu ubezpieczeniu firmy przewozowe zyskują zabezpieczenie finansowe w razie utraty lub uszkodzenia przewożonego towaru. Ochrona obejmuje towar od chwili jego przyjęcia do momentu dostarczenia do odbiorcy.

OC przewoźnika do licencji

Przeznaczone jest dla firm wykonujących zarobkowo drogowy przewóz rzeczy w ramach zawartych umów przewozu zgodnie z posiadanymi licencjami i pozwoleniami. Firmy transportowe aby rozpocząć działalność, muszą posiadać i udokumentować odpowiednią zdolność finansową. Daje to gwarancję, że w każdym momencie będą mogły pokryć swoje zobowiązania finansowe wobec osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem zawodu przewoźnika. Jest wymagane na podstawie Ustawy o transporcie drogowym oraz innych przepisów prawa. Zdolność finansowa przewoźnika badana jest także podczas kontroli oraz gdy zgłaszany jest nowy pojazd.

Jeżeli przedsiębiorca nie dysponuje odpowiednią kwotą gotówki, dokumentem honorowanym podczas ubiegania się o wydanie licencji jest OC zawodowe przewoźnika do licencji transportowej. Obejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu. Suma ubezpieczenia jest ustalana w oparciu o liczbę pojazdów wykorzystywanych do prowadzenia działalności przewozowej.

OC spedytora

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora oferowane jest firmom logistycznym i spedycyjnym, które wykonują czynności związane z obsługą spedycyjną swoich zleceniodawców. Spedytor odpowiada za organizowanie przewozu ładunków. W zakresie jego czynności jest wybór środka transportu oraz przewoźnika, poradnictwo w zakresie organizacji transportu i nadzór nad czynnościami związanymi z przemieszczaniem ładunku.

OC spedytora chroni ubezpieczonego przed odpowiedzialnością cywilną w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych w ramach zawartej umowy. Polisa nie tylko chroni przedsiębiorcę, ale także podnosi jego wiarygodność wśród kontrahentów. Posiadanie OC spedytora jest najczęściej wymagane, aby firma miała dostęp do giełd ładunków i transportu.

Polisa może być rozszerzona m. in. o winę umyślną, rażące niedbalstwo, wydanie towaru osobie nieuprawnionej, niewłaściwe wypełnienie lub zgubienie dokumentów, szkody spowodowane przez kierowców pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, ochronę dla składowanego mienia i dla ładunków ponadgabarytowych.

Ubezpieczenie cargo

Ubezpieczenie cargo jest ubezpieczeniem mienia w transporcie. Chroni przewożony ładunek przed utratą lub uszkodzeniem. Przeznaczone jest dla właścicieli przewożonych towarów, tj. producentów, handlowców, dystrybutorów, którzy chcą zabezpieczyć swoje mienie podczas transportu. Polisa jest często kupowana przez firmy transportowe jako uzupełnienie polisy OC przewoźnika. Chroni towar podczas całego procesu przewozu, tj. w czasie transportu, ale także podczas przeładunku lub tymczasowego składowania podczas transportu.

Ubezpieczenie jest dobrowolne, a jego zakres powinien być dobrany do rodzaju i wartości przewożonych towarów i ewentualnych ryzyk. W przypadku polisy cargo, podstawą wypłaty odszkodowania jest sam fakt posiadania polisy, bez znaczenia jest, czy winę za powstanie szkody ponosi przewoźnik.

Polisa może być zawierana na czas transportu konkretnego ładunku lub wielu ładunków, przewożonych w okresie obowiązywania polisy. Ubezpieczający mają do wyboru trzy rodzaje polisy. Pierwsza, to polisa jednostkowa, zawierana na czas przewozu konkretnego towaru. Druga, to polisa otwartego pokrycia, gdzie warunki polisy zostają ustalone z góry na 12 miesięcy. Ochronie w tym przypadku podlegają ładunki, które zostaną zgłoszone przed rozpoczęciem transportu. Trzecia, to polisa obrotowa, w której warunki także są ustalane na 12 miesięcy. Od polisy otwartego pokrycia różni się tym, że nie ma obowiązku zgłaszania każdego transportu. Ochroną są objęte wszystkie przewozy dokonywane w okresie obowiązywania polisy, a każdy przewóz jest ubezpieczany automatycznie.

Ubezpieczyciele proponują najczęściej trzy zakresy ochrony: podstawowy, rozszerzony, pełny. Podstawowy wariant zawiera ochronę od szkód powstałych w wyniku pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, osuwania się ziemi, trzęsienia ziemi, zapadnięcia ziemi, lawiny, upadku przedmiotu na środek transportu. Rozszerzony zakres oprócz zdarzeń z wariantu podstawowego obejmuje także szkody powstałe wskutek wypadku środka transportu oraz podczas kradzieży z włamaniem oraz kradzieży ładunku ze środkiem transportu. Pełny zakres zawiera szkody z wariantu podstawowego i rozszerzonego oraz zdarzenia powstałe różnego rodzaju zdarzeń losowych, oprócz wymienionych w wyłączeniach.

Ubezpieczenie ryzyk budowlanych CAR

Ubezpieczenie ryzyk budowlanych CAR może zawrzeć uczestnik procesu budowlanego, tj. inwestor, wykonawca, podwykonawca, firma zarządzająca projektem. Polisa zabezpiecza podmioty realizujące inwestycje budowlane. Przedmiotem ubezpieczenia jest obiekt będący w trakcie budowy, wszystkie prace związane z wykonaniem projektu, budową i montażem. Okresem ubezpieczenia jest całkowity okres realizacji inwestycji. Rozpoczyna się od przekazania placu budowy wykonawcy, a kończy się w momencie przekazania gotowego obiektu inwestorowi.

Polisa obejmuje szkody powstałe w wyniku nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz związane z działaniem sił przyrody i działaniem człowieka. W zakresie ubezpieczenia jest działanie sił natury, kradzież z włamaniem, błędy projektowe, błędy pracowników budowlanych.

Ubezpieczenie tego typu dzielone jest na ubezpieczenie ryzyk budowy, czyli wszystkich prac związanych z realizacją prac budowlanych oraz ubezpieczenie ryzyk montażu, czyli ryzyk montażu różnego rodzaju maszyn.

Masz pytania? Czekamy!

63 280 52 65

Nasi specjaliści czekają

Skontaktuj się ubezpieczenia Turek
Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, do zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i do analizy naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom z branży mediów społecznościowych, reklamy i analizy. Czytaj więcej
Ustawienia plików cookies
Akceptuje
Odrzucam
Polityka prywatności i cookies
Polityka prywatności i pliki cookies
Nazwa plikuAktywne

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: ubezpieczenia-laszcz.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Roman Łaszcz - Firma Handlowa \"Iwona\" Głogowa 23, 62-710 Głogowa
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: wp@wp.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: Urządzenia mobilne:
Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej występujących na stronach internetowych sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uważnie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzialności za skutki posługiwania się tym dokumentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko jednym z elementów Twojej troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie www.
Zapisz ustawienia
Ustawienia plików cookies